Nyhetsbrev Februari 2016

Ät inhemskt grönt med gott samvete

 

Helt rätt, du kan äta inhemskt grönt med gott samvete!

Tyvärr framställs ibland växthusnäringen som en riktig miljöbov, speciellt om man läser kommentarer på diverse diskussionsforum på nätet kan man få höra hur idiotiskt det är att vi producerar grönsaker på våra kalla breddgrader. Och visst kan det vid första tanken verka just så men alla mynt har två sidor och faktum är att växthusnäringen blivit allt mer energieffektiv och klimatvänlig under de senaste 10 åren.

 

Ofta får livsmedelsproduktion generellt sett mycket stryk i miljödebatter men man måste också se att livsmedel är ett basbehov som behöver tillgodoses både i form av mängder och med sådan kvalitet 

och variation att den ur ett hälsoperspektiv är hållbart. Hur man än gör så någonstans och på något sätt måste livsmedel produceras och att odla i växthus är ett mycket effektivt sätt att på en liten yta få stora produktionsvolymer till stånd. Om man jämför produktionsvolymen från en modern växthusanläggning i Finland med motsvarande odling i Spanien så producerar odlingen i Finland över 5 ggr mera än den spanska. Kostnaderna för att producera i Finland är naturligtvis mycket högre men desto effektivare vi producerar desto mindre belastas också miljön. Att vi till Finland skulle föra in våra färska grönsaker med bl.a. flygtransport till vårt land är inget hållbart alternativ. Om man tar till exempel färsk sparris som kommer från Sydamerika så ger den upphov till 12 gånger mera utsläpp än vad våra växthusproducerade tomater gör.

Den största kostnaden och miljöbelastningen från växthusodlingen på våra breddgrader kommer från uppvärmningen. Av Närpes Grönsakers odlade produkter har över 90 % uppvärmts med fasta bränslen jämför vi detta med de Holländska odlingarna värms dessa fortfarande till största delen med naturgas. Att värma växthusen med fasta bränslen är något som är bättre för både miljön och hela det Finska samhället, många får arbeten inom skogsbruket och den energiförädling som där uppstår. Att på ett ansvarfullt sätt använda den energi som skogens tillväxt ger är en resurs vi i Finland bör dra nytta av och vara tacksamma över att vi har.

Ser man sedan på den belysta odlingen så använder denna mindre uppvärmningsenergi per producerat kg än en odling utan belysning! Hur är detta möjligt? Jo det beror på den värme som belysningen alstrar till stor del värmer själva växthuset. Dessutom är produktionsmängderna från en belyst odling större än från en traditionell. Det finns nämligen ständig tillgång till ljus så man behöver så att säga inte ödsla värmeenergi på att värma växthuset en mulen dag när tillväxten annars skulle vara svag. Växthusen är med andra ord både uppvärmda och belysta med elenergi som är en renare energiform. Därtill har belysningen under senaste åren börjat effektiveras allt mer med hjälp av LED belysning. Fyra av Närpes Grönsakers odlare har installerat kompletterande LED belysning i sina växthus och flera lär det bli framöver. Genom att installera LED belysning höjer man ytterligare på växthusets produktionsförmåga/m2 och det betyder att man på mindre yta kan producera mera. D.v.s. de resurser som används i växthuset bl.a. till uppvärmningen används då ännu effektivare och miljöbelastningen minskar därmed ytterligare.

 

Mikael Dahlqvist
Odlingschef

Hur bidrar vi på packeriet på Närpes Grönsaker till en hållbar utveckling?

 

Man måste först kanske ställa sig fråga vad hållbar utveckling är, eftersom det kan uppfattas på många olika sätt. På Wikipedia definieras hållbar utveckling enligt följande:

”Hållbar utveckling är ett begrepp som slog igenom i samband med Brundtlandrapporten 1987. Målet är att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Målsättningen innefattar ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda”

Kort sagt är det fråga om att optimera eller minska resursanvändningen. Vad har vi då gjort och vad kommer vi att göra på Närpes Grönsaker för att bidra till hållbar utveckling?

För det första så är företagsformen och verksamhetssättet, ett Andelslag ägt av producenterna där man koncentrerar förpackningslogistiken centralt, ett sätt att minska på resursanvändning för förpackning och hantering i jämförelse mot att våra 43 producenter själva skulle skaffa maskiner och utrustning för hantering och packning där utnyttjandegraden för respektive anläggning i så fall skulle vara låg.  Genom att koncentrera verksamheten får vi synergieffekter och inbesparingar i resursanvändningen av maskiner, energiåtgång, logistikkostnader osv. räknat per producerad enhet och i absoluta tal för den volym som vi hanterar. Det är ju inga blygsamma mängder som vi hanterar på packeriet. År 2015 omsatte vi drygt 21 milj. kg grönsaker.  Vår verksamhet bidrar också till att hålla landsbygden levande, som också är en del av den hållbara samhällsutvecklingen.

 

Några konkreta exempel på utvecklingsåtgärder på Närpes Grönsaker de senaste åren som berör ämnet hållbar utveckling.

 

1. Energi

Från början av 2015 ingick vi avtal med Nordic Green Energy om användning av sk. Grön elektricitet på packeriet, vilket innebär att all elektricitet som vi använder är baserad på vatten- eller vindkraft. Vi är anslutna till Närpes stads fjärrvärmeverk som använder inhemska fasta bränslen, flis och torv, som energikälla.

2. Förpackningar

Förpackningar är viktiga för att skydda produkterna vid hantering och under lagring och för att bibehålla kvalitet och färskhet. Vi söker kontinuerligt efter nya och ändamålsenliga och miljövänliga alternativ

Från år 2013 har vi minskat användningen av plast för förpackning av gurkor med 10 % per kg gurka. Under detta år kommer vi ytterligare att minska användningen med 17 % tack vare investering i nya förpackningsteknologi som möjliggör användning av ännu tunnare plast.

För konsumentförpackningar i klarplast (PET) söker vi ständigt efter funktionsdugliga alternativ.  Vi har testat förpackningar gjorda av 100 % återvunnet PET material, men vi har inte ännu lyckats hitta förpackningar som fungerar tekniskt i våra processer.  Det finns också en del nya biologiskt nedbrytbara och komposterbara förpackningar på marknaden som det blir aktuellt att undersöka närmare, men de måste också fungera i förpackningsprocesserna så att inte svinn eller tekniska problem förorsakar större skada än nyttan om man ser till helheten.

Wellpapp kartong är vårt mest använda förpackningsmaterial eftersom alla produkter packas direkt eller indirekt i wellpapp lådor.  Wellpapp tillverkas av förnyelsebart material, träfiber eller returfiber.  Våra förpackningar innehåller returfiber från återanvänd kartong, mellan 3,6 - 38.9% beroende på användningsändamål. Livsmedelslagstiftningen begränsar i viss mån hur mycket returfiber som kan användas.  Vår huvudsakliga leverantör av kartongmaterial är ISO 14001 certifierad, vilket garanterar en kontinuerlig förbättringsprocess i miljöarbetet. Tryckfärgen i kartongerna är vattenbaserad. Största delen av våra wellpapplådor är numera limmade i stället för handvikta, vilket i sin tur sparar på mängden av wellpapp per låda.

Närpes Grönsaker tar sitt producentansvar för återvinning av använda förpackningar genom att betala återanvändningsavgifter till Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab, som handhar insamling av förpackningsmaterial både från handel, industri genom eko-punkter för konsumenterna. Insamlat förpackningsmaterial återanvänds till nya produkter eller används till energiframställning.

3. Avfallshantering

Allt biologiskt avfall från packeriet går till biogasframställning och brännbart avfall går till för ändamålet avsedda förbränningsanläggningar för framställning av fjärrvärme och elektricitet. Vi har satsat en hel del på att förbättra vår källsortering av avfall för att förbättra möjligheterna att utnyttja avfallet till rätt ändamål.  Genom vårt kontinuerliga kvalitetsutvecklingsarbete med våra odlare minskar vi på andelen avfall som uppstår i sorteringsprocessen.

 

Framtiden

Vi har planer på att under perioden 2017-2018 bygga upp ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 för att ytterlige ta ett steg i frågor kring hållbar utveckling.

En hel del har gjorts, en hel del är på gång och ännu mera på kommande inom olika delområden.  Helheten avgör och där vill jag påstå att Närpes Grönsaker är det företag som visar vägen för en hållbar utveckling inom både odling och hantering av växthusgrönsaker. Därför är Närpes Grönsakers produkter ett tryggt val både för kund och konsument

 

Stefan Skullbacka
VD 

Ät inhemskt – det är både gott och hälsosamt

 

För de flesta av oss ingår frukt och grönsaker i någon färg och form i de dagliga kostvanorna. Myndigheternas rekommendation är på 500gr grönsaker om dagen medan vi finländare ännu för något år sedan åt ca 300 gr grönsaker per dag enligt undersökningar. En rekommendation är en rekommendation och skall inte tas som någon max-gräns i alla fall, men utrymme att äta hälsosammare och mera grönsaker finns säkert för oss alla. Ifall vi riktigt tänker till så är 500gr om dagen inte speciellt mycket. Ett äpple, ett par tomater och en paprika så är den rekommenderade kvoten fylld. En orsak till varför det blivit så stigmatiserat med grönsakskonsumtionen är den allmänna hälsohetsen tror jag. Hälsoaspekten är en mycket positiv effekt av att äta grönsaker, men i min värld är nog smaken ännu viktigare. Användar- och smakmässigt har vi mycket att lära i grönsakernas underbara värld.

Vi finländare är rätt traditionella av oss och kanske inte står först i kön då det gäller att prova nya saker, gäller även undertecknad. Traditionella växthusgrönsaker såsom gurka, tomat, paprika används till största del i sallader och som smörgåspålägg i Finland vågar jag påstå, trots att användningsmöjligheterna är så många fler.  Ett av våra viktigaste långsiktiga mål på Andelslaget Närpes Grönsaker är att öka totalkonsumtionen av växthusgrönsaker i Finland. Vi tror att vi kommer att åstadkomma detta i gott samarbete med våra kunder inom den finska handeln samt storkök och restauranger i Finland bl.a. genom att berätta om alternativa användningsändamål för de produkter vi odlar. Det här är också en av orsakerna till att vi produktifierar vårt utbud på ett nytt sätt. ”One-size fits all ” stämmer inte in ens på växthusgrönsaker, konsumenten kräver mera av oss idag.

Vi försöker ta fram nya produkter som är så väl lämpade som möjligt för det tilltänkta användningsändamålet. Kategorin hälsosamma snacks/mellanmål är en av de snabbast växande produktgrupperna i handeln i västra Europa. Samma trend är också på kommande till Finland och därför har Närpes Grönsaker valt att hoppa på tåget redan i ett tidigt skede, vi anser att vi rentav kör lokomotivet. Till sommaren kommer vår andra bägarprodukt ut på marknaden, nämligen gul pärltomat. Förutom den extremt söta och smakrika röda pärltomaten får vi alltså en minst lika god nykomling. Produktutvecklingen för kommande säsonger är i full gång och i takt med att vi tillsammans med våra kunder hittar lämpliga produkter så kommer de att presenteras för den finska marknaden. Vår vision är att hälsosamma grönsaker som mellanmålsprodukter säljs förutom av handeln, även på mer alternativa återförsäljningsställen redan inom en överskådlig framtid, vi vet att konsumenten efterfrågar produkterna och att hen vill avgöra själv var de köps in.

Till kategorin matlagningsprodukter räknar vi bl.a. Dunnetomat, bifftomat, klastomater i olika form samt chili. Dunnetomaten ex. är fantastiskt smakrik och är lika god att äta som sådan eller i en sallad som att äta varm i en gryta eller varför inte grillad. Dunnetomaten har dessutom en sådan egenskap att den inte går sönder då den hettas upp.

Också gällande traditionella bulkprodukter som tomat, gurka och paprika strävar vi efter perfektion och produktivitet får ge vika för smak. Närpes Grönsaker har god smak som viktigaste kriterium i produktutvecklingen och har därför valt att på ex. tomat satsa på att odla den välsmakande Encore-tomaten. Konsumentens enskilt viktigaste urvalskriterier vid köp av just tomatprodukter är smak. Vi vill möta konsumentens krav på bästa sätt uppfylla de förväntningar som ställs på oss, vi känner också ett stort ansvar inte enbart mot egna producenter utan mot branschen som helhet!

Jag återkommer i nästa nyhetsbrev med mera fakta kring hälsoaspekten enligt livsmedelsverkets forskning samt även till den sysselsättande effekt som den inhemska växthusproduktionen har. Till dess, fortsätt äta grönsaker så gör vi allt i vår makt för att producera dem åt er.

 

Jonas Lundström
Andelslaget Närpes Grönsaker

Sportlovets bästa Gulaschsoppa

 

4 personer

Gulaschsoppa

Ingredienser

 • 500 gr nötkött skuret i kuber (kassler eller ytterstek)
 • 3 medelstora skivade lökar
 • 2 stor vitlöksklyfta, krossad och finskuren, eller pressad
 • 2 skivad paprika
 • 4 msk paprikapulver (detta kan justeras efter smak, var inte rädd att använda mycket)
 • 2 tsk kummin
 • 4 färska rödmogna tomater
 • 8 dl köttbuljong (2 köttbuljongtärningar)
 • 1 tsk salt
 • 2 krm cayennepeppar
   
 • 2 skalade potatisar, tärnade (valfritt)
 • Hackad persilja till garnering, och litet socker för att avrunda smaken före servering.
   

Tillagning

Bryn kuberna av nötkött i litet smör i en gryta, tillsätt löken, bryn tills den mjuknar. Tillsätt vitlök och paprika fortsätt bryningen i cirka 5 minuter på medelvärme. Tillsätt kryddor, tomater och buljong.

Sätt ett lock på grytan eller sätt in den i ugnen på svag värme (175grader) om du har järngryta.

Låt det sjuda i 2 till 3 timmar, tills köttet blir mört. Om man vill ha en matigare Gulaschsoppa så kan man tärna 2 potatisar och tillsätta dem i soppan då det är ca 30 minuter kvar av tillredningstiden. Smaka av, om man vill kan man i detta skede runda av smaken med litet socker, två-tre nypor. Tillsätt mera kryddor ifall du vill ha en kryddstarkare gulasch.

Servera och njut av de kryddigt starka smakerna.

TIPS! Receptet är avsett för 4 personer men det kan vara praktiskt att göra betydligt mer och frysa in. Färdiga grytor är alltid bra att ha när man inte hinner laga något annat.

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES