Odling av grönsaker

Om man planerar att till sommaren skörda egna tomater bör man redan i mars börja skrida till verket om man skall hinna med. Man får gott räkna med att det tar en och en halv månad från att man sått tomatfrön tills man har planteringsklara plantor som man kan plantera ut i ett ouppvärmt hobbyväxthus. Utan uppvärmning kan man tidigast göra en utplantering i mitten-slutet av maj månad så detta betyder att sådden bör ske under mars månad.

 

 

 • paprika närpiön vihannes
  Paprika
  x

  ODLING AV PAPRIKA

  Val av frön/produktsort

  Planteringsklara plantor köps av plantleverantörer. Den parikasort Närpes Grönsakers odlare har är Viper. Typiskt för Viper-sorten är en jämn fruktstorlek och har en jämn produktionsnivå. 

  Uppdrivning av plantor och plantering

  Detta steg i processen gäller för de odlare som själva driver upp sina plantor, alternativt sker detta steg hos plantuppdrivaren. Fröna sås och efter två månader är plantan planteringsklar.  En planteringsklar planta är ca 40 cm hög och blommar i första förgreningspunkten.

  Plantorna placeras ut med ca 40 cm mellanrum på växtunderlag, från varje planta tas 2-3 stammar ut till huvudstammar. Växtunderlaget är antingen torv eller stenull. Varje planta har en egen droppsticka för vattentillförsel. Varje huvudstam binds upp i ett snöre som den får växa längs efter. Temperaturen i ett växthus för paprikaodling varierar mellan 17-23 grader. 

  Pollinering och bekämpning

  Paprikaplantan huvudsakligen själv pollinerar sig, men även humlor används. Humlorna importeras främst från Belgien och Holland och transporteras till Finland i pafflådor. Humlan orienterar sig i växthuset med b.la. hjälp av UV-ljus, och efter välförrättat förvärv i anläggningen hittar den tillbaka till sitt krypin. Ett humlesamhälle kan leva ända upp till åtta veckor.

  Skadedjur och sjukdomar bekämpas av Närpes Grönsakers odlare i huvudsak biologiskt. Det innebär att man sätter in rovkvalster (nyttodjur/bekämpningsorganismer) i ett förebyggande syfte redan. Dessa nyttodjur har till uppgift att äta eventuella skadedjur som kan förekomma i odlingen. Vissa rotsjukdomar bekämpas av nyttosvampar. 

  I ytterst besvärliga fall kan kemisk bekämpning som sista utväg bli aktuell. I dessa undantagsfall används endast av TUKES godkända bekämpningsmedel. Vid användning av dessa sker ingen skörd och föreskrivna karensdagar efterföljs. För den inhemska växthusproduktionen finns det av TUKES utsatta gränsvärden för restvärden av kemiska bekämpningsmedel.

  Växtsäsong

  Efter plantering så är det dryga 10 veckor till skörd för paprikaplantan. Paprika skördas ca 2 gånger per vecka då säsongen startat. Övriga arbetsmoment utöver bevattning, näringstillförsel och övervakning är t.ex. skötsel av topparna, som är drygt och omständigt arbete med paprikaplantan.

  Skördesäsongen för paprika är dryga 20 veckor lång, från ca vecka 20 till vecka 42 varje år. Paprika odlas inte vintertid i Finland. Medelskörden per kvadratmeter för en säsong är 17kg.  Även näringstillförsel i form av vattenlöslig gödsel ges med jämna intervaller. Såväl bevattning som näringstillförsel sköts med automatik. Temperatur och klimat i växthuset regleras med ventilationsluckor. 

  Skördedags

  Paprika skördas ca 2 gånger i veckan. Plockningsarbetet sker för hand. Paprikafrukten skärs oftast av från plantan. Viper-sorten är röd till sin färg och plockas först då de är mogna (= helröda). Storleken är ca 85–90 mm/st.

 • kurkku närpiön vihannes
  Gurka
  x

  ODLING AV GURKA

  De flesta gurkproducenterna i landet driver inte upp sina plantor själva, detta gäller också för Närpes Grönsakers odlare. Istället köper man planteringsklara plantor av någon av plantleverantörerna i regionen. Val av produktsort för odling, enligt planterings tid, odlingssystem och allmän lämplighet. De sorter Närpes Grönsakers odlare har i produktion är Imea, Aviance, Galiber, Taru och Eminentia. Imea är speciellt lämpad för året runt produktion.

  Uppdrivning av plantor och plantering

  Detta steg i processen gäller för de odlare som själva driver upp sina plantor, alternativt sker detta steg hos plantuppdrivaren. Fröna sås och efter tre veckor är plantan planteringsklar. Under de första tre veckorna är det särskilt viktigt med bevattning och tillförsel av gödsel. 

  En planteringsklar planta är ca 30 cm hög.

  Plantorna placeras ut med ca 35 cm mellanrum på växtunderlag. Växtunderlaget är antingen torv eller stenull. Varje planta har en egen droppsticka för vattentillförsel. Plantan binds upp i ett snöre som den får växa längs. Temperaturen i ett växthus för gurkodling varierar mellan 18-25 grader (varmare i vinterodling och svalare i sommarodling)

  Bekämpning

  Skadedjur och sjukdomar bekämpas av Närpes Grönsakers odlare i huvudsak biologiskt. Det innebär att man sätter in rovkvalster (nyttodjur/bekämpningsorganismer) redan i ett förebyggande syfte. Dessa rovkvalster har till uppgift att äta eventuella skadedjur som kan förekomma i odlingen. Vissa rotsjukdomar bekämpas av nyttosvampar. 

  I ytterst besvärliga fall kan kemisk bekämpning som sista utväg bli aktuell. I dessa undantagsfall används endast av TUKES godkända bekämpningsmedel. Vid användning av dessa sker ingen skörd och föreskrivna karensdagar efterföljs. För den inhemska växthusproduktionen finns det av TUKES utsatta gränsvärden för restvärden av kemiska bekämpningsmedel.

  Växtsäsong

  Efter plantering så är det ca 3 veckor till skörd för gurkplantan. Gurkans tillväxt är snabb och man plockar/skördar i princip varje dag. Övriga arbetsmoment är t.ex. bladning och skötsel av topparna, dessa moment utförs varje vecka.

  Medelskörden per kvadratmeter i året om-odling är ca 170kg/år. För säsongsodling är medel-skörden per kvadratmeter 34kg. Plantans skördeveckor är ca 12-15 till antalet, vilket betyder att en året om-odlare byter plantor 3-4 gånger under ett år. För säsongsodling (sommar) så pratar vi om lång kultur och kort kultur, lång kultur innebär en odlingssäsong på sju månader och kortkultur en odlingssäsong på 2-4 månader. Gurkplantan behöver mycket ljus och värme. Under växtsäsongen tillförs gurkplantan ca 1,5–2,5 liter vatten per dag. Även näringstillförsel i form av vattenlöslig gödsel ges med jämna intervaller. Såväl bevattning som näringstillförsel sköts med automatik. Temperatur och klimat i växthuset regleras med ventilationsluckor. 

  Skördedags

  Gurkan plockas som sagt i princip dagligen eftersom tillväxten är så snabb. Plockningsarbetet sker för hand, gurkastjälken skärs av ca 1cm från själva gurkan för bästa möjliga hållbarhet. Gurkorna som plockas väger ca 330g.

   

 • tomaatti närpiön vihannes
  Tomat
  x

  ODLING AV TOMAT

  VAL AV FRÖN/PRODUKTSORT

  De flesta tomatproducenterna i landet driver inte upp sina plantor själva, det gäller också för Närpes Grönsakers odlare. Istället köper man planteringsklara plantor av någon av plantleverantörerna i regionen. Val av produktsort görs enligt planterings tid, odlingssystem och allmän lämplighet. 

   

  UPPDRIVNING AV PLANTOR OCH PLANTERING

  Detta steg i processen gäller för de odlare som själva driver upp sina plantor, alternativt sker detta steg hos plantuppdrivaren. Fröna sås och efter åtta veckor är plantan planteringsklar. Under de första veckorna är det särskilt viktigt med bevattning och tillförsel av gödsel. En planteringsklar planta är ca 40cm hög och blommar på första klasen. Plantorna placeras ut med ca 40cm mellanrum på växtunderlag. Växtunderlaget är antingen torv eller stenull. Varje planta har en egen droppsticka för vattentillförsel. Plantan binds upp i ett snöre som den får växa längs. Temperaturen i ett växthus för tomatodling varierar mellan 16–23 grader.

   

  POLINERING OCH BEKÄMPNING

  Tomatblomman behöver pollineras för att frukter skall bildas (ja, tomaten är en frukt och ingen grönsak). Pollineringen sköts av humlor. Ca 50 humlor sätts in per 1000kvm växthus. Humlorna importeras främst från Belgien och Holland och transporteras till Finland i pafflådor. Humlan orienterar sig i växthuset med bl.a. hjälp av UV-ljus, och efter välförrättat förvärv i anläggningen hittar den tillbaka till sitt krypin. Ett humlesamhälle kan leva ända upp till åtta veckor.

  Skadedjur och sjukdomar bekämpas av Närpes Grönsakers odlare i huvudsak biologiskt. Det innebär att man sätter in parasitsteklar och stinkflyn (nyttodjur/bekämpningsorganismer) redan i ett förebyggande syfte. Dessa nyttodjur har till uppgift att äta eventuella skadedjur som kan förekomma i odlingen. Vissa rotsjukdomar bekämpas av nyttosvampar. 

  I ytterst besvärliga fall kan kemisk bekämpning som sista utväg bli aktuell. I dessa undantagsfall används endast av TUKES godkända bekämpningsmedel. Vid användning av dessa sker ingen skörd och föreskrivna karensdagar efterföljs. För den inhemska växthusproduktionen finns det av TUKES utsatta gränsvärden för restvärden av kemiska bekämpningsmedel.

   

  VÄXTSÄSONG

  Efter plantering så är det ca.8 veckor till skörd för tomatplantan. Tomatens tillväxt är långsammare än gurkans och man skördar ungefär 3 dagar i veckan. Övriga arbetsmoment är t.ex. bladning och skötsel av topparna, dessa moment utförs varje vecka.

  Medelskörden per kvadratmeter i året om-odling är ca 75 kg/år. För säsongsodling är medel-skörden per kvadratmeter 32-34kg. Samma tomatplanta är med hela skördesäsongen, oavsett ifall man odlar året om eller traditionell säsong. För säsongsodling (sommar) så sker plantering i februari-mars och skörden kommer igång mitten på april. Året om odlarna har plantering i augusti-september och byter planta följande år i juli-augusti.  Under växtsäsongen tillförs tomatplantan ca 1-2 liter vatten per dag. Även näringstillförsel i form av vattenlöslig gödsel ges med jämna intervaller. Såväl bevattning som näringstillförsel sköts med automatik. Temperatur och klimat i växthuset regleras med ventilationsluckor. 

   

  SKÖRDEDAGS

  Tomaten skördas ca 3 gånger i veckan. Plockningsarbetet sker för hand. Tomaterna plockas av den nedersta klasen på plantan och endast de med tillräcklig färg plockas.

   

   

FÖLJ MED FINLANDS FRÄSCHASTE INSTAGRAM-KONTO @NARPIONVIHANNES