Förnybar energi

Vad är förnybar energi? Förnybar energi är energi som härstammar från källor som förnyar sig själva i snabb takt och kan därmed räknas som hållbara källor. Det är alltså källor som inte kommer ta slut. Till dessa källor räknas vindkraft, solenergi, vattenkraft, jordvärme, bergvärme och biobränslen (exempelvis skogsenergi, trä).

På vårt packeri används endast grön el som härstammar från vattenkraft och vindkraft samt från solkraftverket som är installerat på packeriets tak. Ett flertal av våra odlare använder också vattenkraft och vindkraft men till uppvärmning används främst skogsenergi (trädflis). I nuläget uppvärms 95% av vår produktionsmängd med förnybara bränslen, men vi strävar till att uppnå 100% i framtiden. Energikällorna som används till uppvärmning av växthus är även inhemska som bidrar till att sysselsätta finländska företag och arbetstagare inom energiproduktionen.

I stora dela av våra uppvärmda växthus har vi även börjat använda LED belysningsteknologi, som ger bättre energieffektivitet och minskar energiförbrukningen per producerat kilo. Om LED belysning kan du läsa mera här .

Under midsommarveckan 2020 togs Närpes Grönsakers solkraftverk i bruk. Nu är det i full produktion. Uppskattad årsproduktion är 250 MW vilket är ungefär 20% av årsbehovet för verksamheten på packeriet. Här kan du följa med i realtid vad solkraftverket producerar.