Andelslaget Närpes Grönsakers sponsorprogram.

Dessa villkor gäller för ansökan av medel från Närpes Grönsakers (nedan NG) sponsorprogram.

NG’s sponsorprogram är ett program som fungerar lokalt inom vårat odlingsområde. Programmet är ämnat för att stöda motion och välbefinnande för barn och unga, ända upp till vuxen toppidrott.

Syftet med sponsorprogrammet är att främst främja träningsglädje och samvaro för barn och unga. Målet är att sponsoreringen ska ta mottagaren vidare inom idrott och välmående, och bidra till välfärd.

NG sponsorerar lag och föreningar.

Ansökningsprocessen

Ansökningstiden inleds den 1 juni och slutar den 30 november. Ansökningar som inkommer under andra tider förkastas. En sökande kan ansöka om en (1) sponsorering per ansökningsår. En sökande bör vara en förening eller ett lag.

Den fritt formulerade ansökan ska bland annat tala om; vem du är och vem du företräder (föreningen/laget), för vilken verksamhet det söks sponsorering, den ansökta sponsoreringens storlek, tidigare idrottsprestationer och på vilket sätt föreningen/laget kan lyfta fram NG’s sponsorsamarbete.

Bilder och filmer kan också bifogas till ansökan. Information och bilagor som bifogats ansökan kommer inte att returneras. Bristfälliga ansökningar behandlas inte.

Ansökan skall skickas till info@narpesgronsaker.fi med rubriken ”Sponsoransökan”. Ansökan kan endast lämnas in en (1) gång, och uppgifterna i ansökan kan inte ändras efter att ansökan lämnats in.

Beslutsprocessen

Alla sökande kommer att underrättas om besluten via e-post under december månad. De sponsorerade medlen som delas ut av NG kan skilja sig i värde från det sökta, och är tänkta att användas under det kommande året.

Utbetalning

Medlen betalas ut i januari månad. NG övervakar användningen av de sponsorerade medlen, och den sökande ska vid behov redovisa att medlen har använts för det sökta ändamålet. NG kan göra stickprov för att säkerställa att medlen används på rätt sätt. Om NG upptäcker felanvänding kan de sponsorerade medlen återkrävas.

Marknadsföring och samarbete

NG önskar att de som får sponsoreringar är villiga att samarbeta med NG på ett separat överenskommet sätt beträffande kommunikation och marknadsföring. Med sökandens samtycke kan NG använda det material som bifogas ansökan i sin kommunikation och marknadsföring.

Andra överväganden

NG har rätt att omedelbart utesluta en förening/lag från NG’s sponsorprogram, om föreningen/laget gör uttalanden eller genomför handlingar som äventyrar NG’s image, dess varumärke eller rykte som föreningens/lagets samarbetspartner, t.ex. genom att göra uttalanden som är rasistiska eller kränkande, eller på annat sätt bryter mot lag, moral eller goda seder. Samma gäller också vid brott mot dopingregler. NG har i sådana fall rätt att återkräva sponsoreringen i sin helhet. NG har rätt att ändra dessa villkor. NG kommer separat att informera om sådana ändringar.

Ansökningstiden inleds den 1 juni och slutar den 30 november!

NG’s sponsorprogram är ett program som fungerar lokalt inom vårat odlingsområde. Programmet är ämnat för att stöda motion och välbefinnande för barn och unga, ända upp till vuxen toppidrott. NG sponsorerar lag och föreningar.

|